C.A.R.E.

EESI-Digi: Εκπαιδευτική Ενδυνάμωση και Κοινωνική Ένταξη μαθητών με αναπηρίες μέσω Ψηφιακών Λύσεων και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών

Αναφορά έργου. №: 2021-1-EL01-KA220-HED-000027605

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://eesidigi.com/

Αυτό το έργο στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη βελτίωση της πρόσβασης σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με λιγότερες ευκαιρίες, ειδικά στοχεύοντας σε μαθητές με αναπηρία. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που προάγει τη δικαιοσύνη και την ισότητα και ανταποκρίνεται στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές απαιτήσεις, μετατρέποντας τα ψηφιακά εργαλεία από εμπόδια σε εργαλεία υποστήριξης για την ολοκλήρωση σπουδών και την απόκτηση δεξιοτήτων για μαθητές με αναπηρίες

VELA - Ενδυνάμωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών προσεγγίσεων

Αναφορά έργου. №: 2021-1-IT01-KA220-VET-000032964

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://vela-project.eu/it/home-it/

Στόχος του έργου είναι η οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής κοινωνίας στην ΕΕ μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μετά την πανδημική κρίση, της υποστήριξης της καινοτομίας και της ένταξης των ευάλωτων ομάδων, της υποστήριξης των οργανισμών επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να αντιμετωπίσουν το νέο μεταπανδημικό σενάριο με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και πιο περιεκτικών και συναφών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης και της ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει η πρόσφατη και ξαφνική στροφή προς την ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως μάθηση.

Μιλώντας με τα χέρια: Διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας

Αναφορά έργου. №: 2022-1-IT02-KA220-ADU-000088507

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://www.prismonline.eu/talking-hands/

Το “Talking Hands” στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ανοικτής, ευέλικτης διαδικτυακής πλατφόρμας για όλους όσους θα ήθελαν να μάθουν τα βασικά στοιχεία της νοηματικής γλώσσας. Παρόλο που υπάρχουν εξειδικευμένα σχολεία που προσφέρουν μαθήματα νοηματικής γλώσσας στους σχετικούς ενδιαφερόμενους, υπάρχει έλλειψη μαθησιακού υλικού που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, καθώς τα περισσότερα είναι σε βιβλία και αυτό δεν είναι εύκολο, διότι πρέπει να δει κανείς τα νοήματα που κάνει ο δάσκαλος μέσω της κίνησης για να τα κατανοήσει. Ως εκ τούτου, η παροχή μαθημάτων νοηματικής γλώσσας πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως για ενήλικες που είναι συγγενείς ή φίλοι ενός κωφού και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα νοηματικής γλώσσας πλήρους απασχόλησης στην τυπική εκπαίδευση ή για κωφά άτομα που αναζητούν πόρους μη τυπικής εκπαίδευσης. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα μας δεν θα απευθύνεται σε διερμηνείς ή άλλους εμπειρογνώμονες που διαθέτουν ευκαιρίες τυπικής μάθησης.

GE4YOUTH: Παγκόσμια Εκπαίδευση για νέους εργαζόμενους

Αναφορά έργου. №: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028632

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://ge4youth.eu/

Δημιουργία ειδικών εργαλείων κατάρτισης που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας να ασχοληθούν άμεσα, τουλάχιστον δυνητικά, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με κάθε νέο (ιδίως με εκείνους που κινδυνεύουν να αποκλειστούν για κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους ή για γνωστικές ή σωματικές αναπηρίες). Το κύριο αντικείμενο είναι να αποτραπεί η περιθωριοποίηση των νέων που κινδυνεύουν από αποκλεισμό (ιδίως των ατόμων με αναπηρία, των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, των Ρομά).

DIGITABILITY-Προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία μέσω βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για την υποστήριξη ενός συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας

Αναφορά έργου. №: 2022-1-IT01-KA220-VET-000087590

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: http://www.digitability.eu/

Το όραμα του έργου DIGITABILITY είναι να προωθήσει την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους για την υποστήριξη ενός συστήματος απομακρυσμένης εργασίας μέσω της ανάπτυξης ενός πιο ψηφιακά ανθεκτικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο για τους παρόχους κατάρτισης όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Υπό αυτή την οπτική, οι πάροχοι ΕΕΚ και οι ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα εξοπλιστούν με χρήσιμα εργαλεία (Εκπαιδευτικά μαθήματα, Πιστοποίηση εκπαιδευτών ΕΕΚ, Ανοικτή πλατφόρμα μάθησης) για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών τους και θα παράσχουν στους εκπαιδευτές τους βελτιωμένες γνώσεις για την παροχή κατάρτισης σε άτομα με αναπηρία.

PRODIGY-Προωθώντας την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εργασιακού τομέα

Αναφορά έργου. №: 2022-1-PL01-KA220-VET-000087639

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: http://www.prodigy-project.eu/

Ο γενικός στόχος του έργου PRO.D.I.G.Y που θα θέλαμε να επιτύχουμε είναι να προωθήσουμε τη χρήση και την υιοθέτηση λύσεων AR/VR για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία, τους πρώτους ανταποκριτές και τις εταιρείες κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών στο χώρο εργασίας, ώστε να αυξήσουμε την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία.

ONAT4ALL

Αναφορά έργου. №: 2021-1-FR01-KA220-VET-000034670

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://www.onat4all.eu/

Το ONAT4all αποσκοπεί στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της αλυσίδας αξίας του τουρισμού στην ΕΕ, παρέχοντας στις τουριστικές ΜΜΕ, στον τομέα του τουρισμού φύσης και περιπέτειας, καθώς και στις υπαίθριες δραστηριότητες, τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την αντιμετώπιση της προσβασιμότητας, ώστε να προσελκύσουν τουρίστες με αναπηρία ως σημαντικό τμήμα της αγοράς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

MicroHub

Αναφορά έργου. №: 2021-1-SK01-KA220-VET-000032999

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://microhub.erasmus.site/

Το έργο MICROHUB αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ψηφιακής κατάρτισης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικροεπιχειρήσεων χειροτεχνών και τεχνιτών, ιδίως στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις εθνικές αγορές και στις αγορές της ΕΕ.

ADILE- Προσβάσιμη εξ αποστάσεως κατάρτιση

Αναφορά έργου. №: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033434

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://www.adileproject.eu/

Ο γενικός στόχος του έργου μας είναι η προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία (ΑΜΕΑ), μέσω της προώθησης της προσβασιμότητας των εργαλείων ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. To ADILE θέλει επίσης να συμβάλει στην άρση των κοινωνικών φραγμών και εμποδίων, μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προώθηση της εκπαίδευσης των πολιτών σε μια λογική ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

ACCESS4All

Αναφορά έργου. №: 2020-1-EL01-KA204-079196

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου:  https://access4allerasmuska2.eu/

Το ACCESS4All είναι ένα έργο που επικεντρώνεται στα άτομα με αναπηρία και την ισότιμη πρόσβασή τους σε όλες τις πτυχές της ζωής.Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να έχουν συμβασιοποιημένη πρόσβαση στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και να απολαμβάνουν ισότιμη και ενεργή συμμετοχή στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή. Το ACCESS4All υποστηρίζει, με μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση, την ανάπτυξη ικανοτήτων των βασικών παραγόντων/φορέων που αφορούν και αντιμετωπίζουν την αναπηρία στην κοινωνία.

CULTUR’ACT

Αναφορά έργου. №: 2020-1-BE01-KA227-ADU-082708

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: http://culturact.eu/

Η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να μεταμορφώσουν τις ζωές των ανθρώπων, προσφέροντας ευκαιρίες για την οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ ομάδων και ατόμων. Η χρήση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δημιουργικών διαδικασιών ως εργαλείο για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη είναι εξαιρετικά επίκαιρη ειδικά στις μέρες που σημαδεύονται από το COVID-19 και τις συνέπειές του στην υγεία, την κοινωνική και οικονομική ζωή.

Έτσι, το έργο CULTUR’ACT στοχεύει στην ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων και νέων (εκπαιδευόμενων σε επίσημα, ανεπίσημα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των μεταναστών) χρησιμοποιώντας δραστηριότητες/διαδικασίες Τέχνης και Πολιτισμού.

Έξυπνες λύσεις για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - SSSDH-HE

Αναφορά έργου. №: 2020-1-LV01-KA203-077455

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://sssd-he.liepu.lv/

Το SSSD-HE στοχεύει στην οικοδόμηση συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνικής ένταξης και καινοτόμων πρακτικών σε μια ψηφιακή εποχή. Το έργο θα αναπτύξει συστήματα υπηρεσιών ψηφιακών υποστηρικτικών τεχνολογιών και θα τα ενσωματώσει στις διαδικασίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα προωθήσει την ένταξη των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα αντιμετωπίσει την ποικιλομορφία στην εκπαίδευση προωθώντας την κοινωνική ένταξη.

DIGIVETT4VIP - ΕΛΛΕΊΠΟΝ ΣΤΟΙΧΕΊΟ (ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΠΟΥ ΛΕΊΠΕΙ - ΈΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΒΟΗΘΌΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΎΣ ΚΑΙ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ)

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://pzn.org.pl/brakujacy-element-cyfrowy-pomocnik-dla-niewidomych-i-slabowidzacych-digivett4vip/

Ο κύριος στόχος του ιταλο-πολωνικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός οδηγού για ειδικούς πληροφορικής και άλλους ειδικούς που υποστηρίζουν άτομα με προβλήματα όρασης που εργάζονται εξ αποστάσεως στον τομέα της αποτελεσματικής τεχνικής υποστήριξης εξ αποστάσεως. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται από εργοδότες, οργανώσεις που εργάζονται για τους τυφλούς και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή ιδρύματα.
Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε εργαζόμενους, αλλά και ευρύτερα, σε άτομα που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο σπίτι για προσωπικούς σκοπούς, π.χ. για ψώνια, διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, κοινωνικές επαφές κ.λπ.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται διεθνείς συναντήσεις εταίρων (εκτός έδρας ή διαδικτυακά), ενώ στο τέλος του έργου θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα συνάντηση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Ερμηνεία της αόρατης κληρονομιάς - ένα πρόγραμμα βελτίωσης των ικανοτήτων στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης

Αναφορά έργου. №: 2019-1-PL01-KA104-064545

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA104-064545

Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τυφλών στη μη τυπική εκπαίδευση αποτελούν δημοφιλή τάση που σχετίζεται με την υλοποίηση των καθηκόντων προσβασιμότητας του πολιτισμού και των δημόσιων εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό και την πρόσληψή του ως εξωτερικό ερέθισμα, συμμετείχαν άτομα με προβλήματα όρασης σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ερμηνεία και την προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα άτομα αυτά, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, απέκτησαν όχι μόνο ιστορικές, αλλά και χωρικές γνώσεις σχετικά με τον εν λόγω χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά έγιναν “οδηγοί” για το βλέπον κοινό για να τους δείξουν μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά. Το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμη ένα νέο στοιχείο στην εκπαιδευτική προσφορά της ΣΔΒΔ, το οποίο βρίσκεται στη φάση της δοκιμής και της βελτίωσης. Επίσης, είναι απαραίτητο να διευρυνθούν οι γνώσεις και να γνωρίσουν νέα εργαλεία και μεθοδολογίες σε αυτόν τον τομέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Αόρατη κληρονομιά…”, θα πραγματοποιηθούν μαθήματα γλώσσας και εισαγωγική κατάρτιση, καθώς και ταξίδια, η λεγόμενη “σκιά εργασίας”, που θα έχουν ως στόχο την εποπτεία του έργου ξένων φορέων που διαθέτουν γνώση και πολυετή εμπειρία στη δράση για την ενεργοποίηση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης. Τέτοια ταξίδια θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε την ποιότητα, την ουσιαστική αξία και να επηρεάσουμε την ελκυστικότητα των μελλοντικών προγραμμάτων που θα υλοποιήσει η SWD.

Κεραμική - η κοινή κληρονομιά της Ευρώπης

Αναφορά έργου. №: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072865

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-PL01-KA122-ADU-000072865

Η υλοποίηση αυτού του έργου θα αυξήσει τις ικανότητες του οργανισμού μας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στις βασικές ικανότητες της ΕΚ: “Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση”. Ως ΜΚΟ θα είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε και να προτείνουμε στην τοπική κοινωνία της γειτονιάς του Pruszkow μια νέα ποιότητα εκπαιδευτικής προσφοράς. Η προσφορά που θα συνδυάζει και τα δύο: πρακτική και θεωρία, για να τιμήσουμε μια τοπική πολιτιστική κληρονομιά – το εργοστάσιο που ονομάζεται Zakład Porcelitu Stołowego Pruszków. Οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα θα αποκτήσουν νέες γνώσεις από διάφορες παρουσιάσεις πολυμέσων και θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια πολλών εργαστηρίων. Ως ΜΚΟ θα εκπληρώσουμε το σχέδιο ανάπτυξής μας και θα ακολουθήσουμε τους καταστατικούς στόχους των ιδρυμάτων μας, όπως η εκπαίδευση, η προώθηση του πολιτισμού, η ανάμνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η εμψύχωση των τοπικών πολιτών και η διεθνής συνεργασία.

Μορφοποίησε τον κόσμο

Αναφορά έργου. №: 2020-1-PL01-KA105-080932

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA105-080932

Το πρόγραμμα “Mold the world” δείχνει στους νέους με αναπηρία τις επιθυμίες τους για το μέλλον. Θέλουμε οι νέοι που συμμετέχουν στο έργο να συνειδητοποιήσουν τους δικούς τους στόχους, τα όνειρά τους και πώς μπορεί να μοιάζει το μέλλον τους. Θέλουμε αυτοί οι στόχοι να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή τους. Θέλουμε επίσης να δείξουμε στα άτομα με αναπηρία πώς να θέτουν στόχους και να τους επιδιώκουν. Ο κύριος στόχος μας είναι να αναζητήσουμε τη δική μας επαγγελματική πορεία, καθώς και να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, να αναλάβουμε τις κατάλληλες δράσεις για την προώθηση της ανεκτικότητας και της ένταξης. Χάρη στην ομαδική εργασία, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να μοιράζονται με άλλους και να συζητούν τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν επίσης να αναπτυχθούν χειρωνακτικά και δημιουργικά χάρη στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Και όλα αυτά χάρη στα εργαστήρια τέχνης. Θα μάθουν διάφορες βασικές τεχνικές γλυπτικής και θα είναι σε θέση να επιλέξουν οι ίδιοι με ποια τεχνική θέλουν να εργαστούν και τι θα ήθελαν να παρουσιάσουν. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης “Ο κόσμος των ονείρων μου, η Ευρώπη των ονείρων μου”. Το πρόγραμμά μας θα προωθήσει τις αξίες των ατόμων με αναπηρία, θα επιδιώξει την καλλιτεχνική τους ανάπτυξη και θα αυξήσει την αυτοεκτίμησή τους. Όπως όλοι μας, τα άτομα με αναπηρία θέλουν να είναι επιτυχημένα και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο είναι μια ιδανική ευκαιρία για να καλύψουμε τις μελλοντικές τους ανάγκες.

CERAMIC-ALLY Κεραμική για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς αποκλεισμούς

Αναφορά έργου. №: 2016-1-PL01-KA202-026455

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ιστοσελίδα του έργου:  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA202-026455

Το έργο Ceramic-ally είχε ως στόχο τη διδασκαλία και τη μάθηση τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της διακόσμησης κεραμικής ως εργαλείο κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης και ως δραστηριότητες που οδηγούν σε περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς.Η σύμπραξη Ceramic-ally ασχολήθηκε με δράσεις κατάρτισης για πολίτες εκτός ΕΕ ή νεοαφιχθέντες μετανάστες και άτομα που ζητούν άσυλο, ανέπτυξε εκπαιδευτικά μονοπάτια για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση στην ΕΕΚ.Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των οργανισμών που συμμετείχαν σε αυτό το έργο με βάση τις προηγούμενες ατομικές τους εμπειρίες προσδιόρισαν εργαλεία και μεθόδους πρακτικής άσκησης. Οι πρακτικές αυτές βασίστηκαν στην επίτευξη μάθησης με βάση την εργασία και στην παραγωγή απτών κοινών αποτελεσμάτων, εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων. Τα τελικά προϊόντα που σχεδιάστηκαν είναι εύκολα προσβάσιμα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Η σύμπραξη επέλεξε την κεραμική ως το κεντρικό θέμα του έργου με σκοπό την ανταλλαγή καλών μεθόδων, επειδή η εργασία με πηλό προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε άτομο να συμμετάσχει σε μια πρακτική δημιουργική διαδικασία. Το είδος της ομαδικής μαθησιακής δραστηριότητας ήταν σχετικό με την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Δημιουργήθηκε ένα αίσθημα ευεξίας από την ευκολία της ομαλής συνεννόησης με τους άλλους. Ενίσχυσε την επικοινωνία και θα μπορούσε ακόμη και να αναπτύξει την αίσθηση της ιδιότητας του πολίτη. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να επιτραπεί στους οργανισμούς-εταίρους να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα της ΕΕ για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της κεραμικής χειροτεχνίας, αυξάνοντας την ικανότητα των εκπαιδευτών και του προσωπικού να εργάζονται σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες, να βελτιώνουν τις γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές και τις μεθόδους κεραμικής χειροτεχνίας και τις τεχνικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς. Η σύμπραξη παρήγαγε επίσης απτά αποτελέσματα, όπως: ένα βίντεο από την εφαρμογή του μαθήματος κεραμικής, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα-εταίρο και συλλογικές δημιουργίες αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν τη χώρα-εταίρο στην ιδέα των συμμετεχουσών ομάδων-στόχων. Τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν στα εργαστήρια βιντεοσκοπήθηκαν και φωτογραφήθηκαν για να σχηματίσουν μια εικονική έκθεση στον ιστότοπο του έργου, η οποία κατέγραφε επίσης το κοινό σχετικά με το πώς η επεξεργασία του πηλού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ένταξη, για να μοιραστούν τον πολιτισμό των ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο.Οι εταίροι του έργου ήταν όλοι φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της ΕΕΚ. Οι εταίροι προέρχονταν από τις χώρες PL, EE, PT, MT, IT και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη αποκτήσει εμπειρία στο πρόγραμμα Erasmus+. Ένας εταίρος ήταν νεοεισερχόμενος, αλλά είχε εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα της βιοτεχνίας CERAMIC. Η εργασία με κεραμικά έχει μια αξία που αναγνωρίζεται ιστορικά παγκοσμίως: πολλοί μετανάστες που φτάνουν στην Ευρώπη γνωρίζουν αυτή την τέχνη. Το έργο έδωσε έμφαση στη σχέση μεταξύ του τεχνίτη/καλλιτέχνη και των δημιουργιών του. Ανέδειξε την πραγματική έννοια των “χειροποίητων” προϊόντων και ενίσχυσε την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων, ενώ παράλληλα προώθησε την κοινωνική ένταξη. Στόχος μας ήταν να δώσουμε μια ευκαιρία για διαπολιτισμικές ανταλλαγές μέσω των οποίων οι αμοιβαίοι πολιτισμοί, ντόπιων και μεταναστών, μπορούν να γνωριστούν και να εκτιμηθούν.

hello