C.A.R.E.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

IERFOP - Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale

IERFOP – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας, Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το I.E.R.F.O.P. Onlus (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Έρευνα, την Κατάρτιση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Αριστείας για άτομα με ειδικές ανάγκες και περιθωριοποιημένα άτομα, ΜΚΟ), είναι ένας οργανισμός επαγγελματικής κατάρτισης που ιδρύθηκε το 1988 από τις κύριους συλλόγους που εκπροσωπούν όλες τις αναπηρίες (τυφλούς, κωφούς,άτομα με αναπηρία αστικού και εργατικού δικαίου).

Η I.E.R.F.O.P. έχει ως κύριους στόχους:
1) Να ευαισθητοποιήσει και να προωθήσει την εκπαιδευτική πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευκολότερη ένταξή τους στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας.
2) Να εκπαιδεύσει κοινωνικούς λειτουργούς, ασχολούμενους με υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες.
3) Να προσφέρει στους συμμετέχοντες των μαθημάτων κατάρτισης σταδιακή βελτίωσή από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του οργανισμού

Κοινό στοιχείο αυτών των στόχων είναι η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Κύριος δείκτης βελτίωσης είναι η ανάλυση ικανοποίησης πελατών: μετριέται μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης που λαμβάνεται και ζητείται από και προς τους εκπαιδευόμενους.

Διεύθυνση

Via Platone, 1/3, Cagliari, Italy

Τηλέφωνο

70529981

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ierfop@ierfop.org

PRISM IMPRESA SOCIALE Srl.

Η PRISM είναι ένας κοινωνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για την πρόοδο των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ανθρώπων, αλλά και να αξιοποιεί τη διαφορετικότητα και την κοινή χρήση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών πόρων των τοπικών κοινοτήτων με διεθνή σκοπιά μέσω της εφαρμογής προσαρμοσμένων αναπτυξιακών στρατηγικών και παρεμβάσεων.

Τα κυριότερα πεδία παρέμβασης που συμβάλλουν σε αυξημένες κοινωνικές επιπτώσεις είναι:
1. Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης, με στόχο την υποστήριξη πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης, την ενδυνάμωση των ατόμων, την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων.
2. Αύξηση και ενίσχυση της ποιότητας, της ζωτικότητας και της δημιουργικότητας της ανταποκρινόμενης και υπεύθυνης ευρωπαϊκής δράσης και έρευνας.
3. Αξιοποίηση μέτρων ενδυνάμωσης σε κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά πλαίσια – επιδίωξη εξίσωσης ευκαιριών για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη για όλους, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων.
4. Προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών του τοπικού περιβάλλοντος και τη ρητή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
5. Βελτίωση της διατομεακής και διακρατικής μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης για παγκόσμια έξυπνη, βιώσιμη και ανεκτική ανάπτυξη.

Διεύθυνση

Via Falautano (Palazzo Grimaldi) 94100 – Enna, Italy

Τηλέφωνο

0039 091 7730356

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@prismonline.eu

SIGMA BUSINESS NETWORK

Η ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που καλύπτει τις επιχειρήσεις στους τομείς της Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας, Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Συμβάντων & Κρίσεων, Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Απορρήτου, αλλά και ένας από τους συνεργάτες μας που συμβάλει στην ανάπτυξη των παραπάνω ειδικεύσεων.

Η SIGMA χρησιμοποιεί παγκόσμιες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη (και Έργου), ανταποκρινόμενες στην πλειονότητα των διεθνών και εθνικών προτύπων, κανονισμών και νομοθεσιών ή ατομικών πολιτικών των πελατών.

Έχοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βάση, η SIGMA παρέχει υπηρεσίες και λύσεις υψηλής αξίας σε Εταιρικούς και Κυβερνητικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και κλάδους όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, εταιρείες τεχνολογίας, φαρμακευτικά προϊόντα, ενέργεια, υγεία, Ασφάλειες, Χρηματιστήρια, Εταιρείες Τυχερών Παιχνιδιών, Λιανική, Χονδρική, Αυτοκινητοβιομηχανία κ.ά.

Η SIGMA είναι περήφανος επιχειρηματικός εταίρος κορυφαίων παγκοσμίως οργανισμών στους τομείς των συμφερόντων της και είναι ενεργό μέλος σε συνεχή προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε.

Διεύθυνση

Lagoumitzi 61, 4th Floor, 11744, Neos Kosmos, Athens, Greece

Τηλέφωνο

0030 210 2526321

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@thesigmanet.com

ARDMORE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Ardmore είναι ένας Iρλανδικός οργανισμός που συμβάλει στην εκπαίδευση των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, ειδικά στους τομείς της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των πράσινων πολιτικών, της ψηφιοποίησης, της επιχειρηματικότητας, της προσωπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της διαφορετικότητας, της νεολαίας και των σχολείων. Προωθώντας την δια βίου μάθησης στις αγροτικές κοινότητες.

Στα πλαίσια ενός δύσκολου οικονομικού κλίματος, η Ardmore επιδιώκει να υπερασπιστεί τις ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης στο Wexford και τις γύρω περιοχές. Η Ardmore συνεργάζεται τόσο με τοπικές επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενα μέλη όσο και με διεθνείς οργανισμούς, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ολόκληρη την Ιρλανδία και συγκεκριμένα σε περιοχές όπως το Wexford.

Παρέχει πρακτική και αναγκαία υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της εύρεσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εργασίας. Έχει συμβουλευτική θέση σε εθελοντικές ομάδες, συμμετέχοντας στην κοινωνική ένταξη ομάδων-στόχων, μικρών επιχειρήσεων, αγροτικών οικογενειών και επιχειρήσεων και πιθανών επιχειρηματιών. Συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα τοπικών φορέων για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Η «αποστολή» της Ardmore είναι να γίνει ένας πραγματικός «Αναπτυξιακός Πράκτορας» στην επικράτειά της, με συνολική λειτουργία υποστήριξης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία επιχειρήσεων και εργασίας. Το θεσμικό έργο του Ardmore συμβάλει ουσιαστικά στην εκπόνηση και εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών, μέσω της συμμετοχής του μεγαλύτερου αριθμού τοπικών και κοινωνικο-οικονομικών συντελεστών-εταιρειών (δημόσιων και ιδιωτικών) καθώς και των τοπικών κοινωνιών.

Διεύθυνση

The Haven, Ballynamona, Kilmuckridge, Co Wexford, IRELAND

Τηλέφωνο

+ 353 539118557

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@ardmorefoundation.ie

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων
κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί
τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές
εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και
δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Διεύθυνση

62 Rigenis Street, 1010 Nicosia, Cyprus

Τηλέφωνο

00357 22610711

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@csicy.com

FRAME - Ίδρυμα Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων

Το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη Διεθνούς και Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας – FRAME είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε από πανεπιστημιακούς καθηγητές και επαγγελματίες ειδικούς ως απάντηση στις παρατηρούμενες αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Πολωνίας και της Ευρώπης. Στόχος της ίδρυσής της ήταν, η ανάπτυξη και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων υποστήριξης της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής δραστηριότητας και της ευημερίας των πολιτών. Ως οργανισμός διαθέτει κοινωνικό χαρακτήρα, εφαρμόζει θεσμοθετημένους στόχους-σκοπούς λόγω στην διεθνή, εθνική και τοπική συνεργασία της με άλλες εταιρικές οντότητες, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ενεργή συνεργασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και τον πολιτισμό της δημοκρατίας, καθώς και επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες. Τα μέλη του ιδρύματος διαθέτουν τεράστια συμβουλευτική και εκπαιδευτική εμπειρία, ακόμη και σε διεθνή διάσταση. Γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ομάδων-στόχων τους, σχεδιάζουν και υλοποιούν δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνική ενεργοποίηση και την ευρέως κατανοητή προώθηση της κοινωνίας των πολιτών. Η FRAME συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία, για παράδειγμα την Περιφερειακή Ένωση Κωφών, την Πολωνική Ένωση Τυφλών – Περιφέρεια Λοτζ, κοινωνικές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με αναπηρία και περιφερειακές αρχές υπεύθυνες για την κοινωνική πολιτική.

Διεύθυνση

ul. Bajeczna 193-347 Lodz,Poland

Τηλέφωνο

48519081919

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@euframe.eu

hello