C.A.R.E.

NASI PARTERZY

IERFOP - Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale

I.E.R.F.O.P. Onlus (Europejski Instytut Badań, Szkoleń i Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych i Zmarginalizowanych) jest organizacją szkolenia zawodowego założoną w 1988 roku przez główne stowarzyszenia reprezentujące wszystkie rodzaje niepełnosprawności (niewidomych, głuchoniemych, inwalidów cywilnych i inwalidów pracy). Główne cele I.E.R.F.O.P. to:

1) podnoszenie świadomości i promowanie dostępu do szkoleń dla osób niepełnosprawnych, aby umożliwić im większą integrację ze społeczeństwem i światem pracy.
2) szkolenie pracowników socjalnych zaangażowanych w usługi dla osób niepełnosprawnych.
3) zadowolenie uczestników kursów szkoleniowych poprzez dążenie do stopniowej poprawy oferowanych usług.

Wspólnym elementem tych celów jest ciągła i zrównoważona poprawa, ściśle związana z relacjami ze światem szkoleń dla osób niepełnosprawnych. W tym celu kluczowym elementem jest analiza satysfakcji klienta: jest ona mierzona poprzez ciągłe informacje zwrotne otrzymywane i wymagane od uczestników szkoleń.

Adres

Via Platone, 1/3, Cagliari, Italy

Telefon

70529981

E-mail

ierfop@ierfop.org

PRISM IMPRESA SOCIALE Srl.

PRISM jest przedsiębiorstwem społecznym non-profit, którego misją jest tworzenie równych szans dla szybkiego postępu społeczeństw, społeczności i ludzi, poprzez opracowywanie dostosowanych strategii rozwoju i działań, mających na celu waloryzację różnorodności i dzielenie się zasobami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi społeczności lokalnych, z perspektywy międzynarodowej.

Główne obszary interwencji, przyczyniające się do zwiększenia wpływu społecznego to:

1)Podnoszenie poziomu rozwoju ludzkiego i integracji społeczno-zawodowej w celu stymulowania inicjatyw samozatrudnienia oraz wzmacniania, podnoszenia i zmiany kwalifikacji zasobów ludzkich i systemów efektywności.
2) Podnoszenie i wzmacnianie jakości, żywotności i kreatywności responsywnych i odpowiedzialnych europejskich badań w zakresie działań.
3) Wykorzystywanie środków wzmacniających pozycję w kontekście społecznym, gospodarczym i edukacyjnym – dążenie do wyrównywania szans na rzecz społeczeństwa integracyjnego i dostępnego dla wszystkich, opartego na prawach człowieka i równości płci.
4) Promowanie wymiany dobrych praktyk mających na celu ochronę i poprawę warunków środowiska lokalnego oraz ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
5) Poprawa międzysektorowego i międzynarodowego transferu wiedzy specjalistycznej na rzecz globalnego inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Adres

Via Falautano (Palazzo Grimaldi) 94100 – Enna, Italy

Telefon

0039 091 7730356

E-mail

info@prismonline.eu

SIGMA BUSINESS NETWORK

(TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE) jest firmą konsultingową zaspokajającą najważniejsze potrzeby biznesowe i jednym z naszych partnerów w obszarach zarządzania elastycznością biznesową, ładem korporacyjnym, zarządzaniem ryzykiem i zgodnością, zarządzaniem zdarzeniami i kryzysami, zarządzaniem ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji i prywatnością.

SIGMA wykorzystuje globalnie ugruntowane metodologie i najlepsze praktyki, dostosowane do specyfiki biznesowej i operacyjnej każdego klienta (i projektu) oraz odpowiadające większości międzynarodowych i krajowych standardów, przepisów i regulacji lub indywidualnych polityk klienta.

SIGMA z siedzibą w Unii Europejskiej dostarcza swoje wysokiej jakości usługi i rozwiązania organizacjom korporacyjnym i rządowym w Europie, na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie, obejmując wszystkie sektory biznesowe i branże, takie jak banki, telekomunikacja, firmy technologiczne, farmaceutyka, energia, zdrowie, ubezpieczenia, giełdy, loterie, handel detaliczny, hurtownie, przemysł motoryzacyjny i inne.

SIGMA jest dumnym partnerem biznesowym wiodących światowych organizacji w obszarach swoich zainteresowań i jest aktywnym członkiem trwających programów badawczych i innowacyjnych UE.

Adres

Lagoumitzi 61, 4th Floor, 11744, Neos Kosmos, Athens, Greece

Telefon

0030 210 2526321

E-mail

info@thesigmanet.com

ARDMORE EDUCATION AND DEVELOPMENT

Ardmore to irlandzka organizacja działająca na rzecz rozwoju edukacyjnego ludzi na obszarach wiejskich, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju środowiska, zielonej polityki, cyfryzacji, przedsiębiorczości, rozwoju osobistego, integracji społecznej i różnorodności, młodzieży i szkół. Promowanie uczenia się przez całe życie w społecznościach wiejskich.

W kontekście trudniejszego klimatu gospodarczego Ardmore stara się bronić potrzeb odpowiadających potrzebom rozwoju obszarów wiejskich w Wexford i okolicach. Ardmore działa zarówno lokalnie, jak i na zewnątrz, wychodząc z inicjatywami rozwojowymi, które koncentrują się na poprawie jakości życia w regionie Wexford i całej Irlandii.

Zapewnia praktyczne i potrzebne wsparcie, w tym szkolenia, staże zawodowe i porady dla społeczności i grup wolontariuszy, integrację społeczną grup docelowych, małych firm, rodzin rolniczych i firm oraz potencjalnych przedsiębiorców. Współpracuje z wieloma lokalnymi organizacjami w zakresie świadczenia swoich usług.

„Misją” Ardmore jest bycie prawdziwym „agentem rozwoju” na swoim terytorium, z ogólną funkcją wspierania rozwoju i tworzenia biznesu i pracy. Instytucjonalne zadanie Ardmore polega przede wszystkim na opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju poprzez zaangażowanie jak największej liczby podmiotów lokalnych i społeczno-gospodarczych (publicznych i prywatnych), a także społeczności lokalnych.

Adres

The Haven, Ballynamona, Kilmuckridge, Co Wexford, IRELAND

Telefon

+ 353 539118557

E-mail

info@ardmorefoundation.ie

Center for Social Innovation (CSI)

Center for Social Innovation (CSI) to organizacja badawczo-rozwojowa, która koncentruje się na wspieraniu innowacji społecznych, które mogą przynieść pozytywne zmiany podmiotom lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Podmioty te obejmują między innymi rządy, lokalne agencje administracyjne, agencje non-profit, podmioty komercyjne i instytucje edukacyjne. Zespół CSI składa się z otwartych, w pełni wykwalifikowanych badaczy, przedsiębiorców, kierowników projektów, trenerów i specjalistów ds. technologii informatycznych. CSI obejmuje zdolność i możliwości identyfikacji potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania dostosowanych inicjatyw oraz zapewnienia zrównoważonego wzrostu. Zespół CSI specjalizuje się w edukacji tradycyjnej i e-learningu, przedsiębiorczości, start-upach, innowacjach, kreatywności, negocjacjach, doradztwie w zakresie własności intelektualnej, odpowiedzialności społecznej, doradztwie biznesowym, analizie danych, technologiach informacyjnych, zarządzaniu projektami, usługach oceny projektów, walidacji produktów, szkoleniach i grach komputerowych. CSI czerpie know-how i umiejętności z szerokiej globalnej sieci, która obejmuje instytucje akademickie, firmy IT, służby publiczne, organizacje międzynarodowe, start-upy i służby publiczne.

Adres

62 Rigenis Street, 1010 Nicosia, Cyprus

Telefon

00357 22610711

E-mail

info@csicy.com

FRAME - Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME jest organizacją pozarządową założoną przez profesorów uczelni wyższych i ekspertów praktyków w odpowiedzi na obserwowane zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym Polski i Europy w celu rozwijania i promowania międzynarodowej współpracy środowisk lokalnych wspierającej edukację, aktywność zawodową i dobrobyt obywateli. Cele statutowe realizuje dzięki rozwojowi współpracy międzynarodowej, krajowej i lokalnej o szeroko rozumianym charakterze społecznym, wspieraniu integracji europejskiej, aktywnej współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kultury demokracji oraz działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej na rzecz beneficjentów, w szczególności grup defaworyzowanych. Członkowie fundacji posiadają bogate doświadczenie edukacyjne, doradcze i szkoleniowe, z których wiele ma wymiar międzynarodowy. Znając potrzeby i oczekiwania swoich grup docelowych, projektują i realizują działania mające na celu aktywizację społeczną i szeroko rozumianą promocję społeczeństwa obywatelskiego. FRAME współpracuje z wieloma organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne, m.in. z Okręgowym Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych – Okręg Łódzki, przedsiębiorstwami społecznymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, władzami regionalnymi odpowiedzialnymi za politykę społeczną.

Adres

ul. Bajeczna 193-347 Lodz,Poland

Telefon

48519081919

E-mail

info@euframe.eu

hello