C.A.R.E.

EESI-Digi: Wzmocnienie pozycji edukacyjnej i integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych poprzez rozwiązania cyfrowe i technologie wspomagające

Nr ref. projektu №: 2021-1-EL01-KA220-HED-000027605

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://eesidigi.com/

Projekt ma na celu promowanie włączenia społecznego i poprawę dostępu do szkolnictwa wyższego dla studentów z mniejszymi szansami, w szczególności dla studentów niepełnosprawnych. Projekt stworzy integracyjne środowisko edukacyjne, które sprzyja sprawiedliwości i równości oraz odpowiada najnowszym wymaganiom technologicznym, przekształcając narzędzia cyfrowe z istniejących barier w narzędzia wspierające ukończenie studiów i nabywanie umiejętności przez studentów niepełnosprawnych.

VELA - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez innowacyjne i integracyjne podejście do uczenia się

Nr ref. projektu №: 2021-1-IT01-KA220-VET-000032964

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://vela-project.eu/it/home-it/

Celem projektu jest zbudowanie bardziej zrównoważonego i stabilnego społeczeństwa w UE poprzez poprawę edukacji i szkoleń po kryzysie pandemicznym, wspieranie innowacji i integracji grup szczególnie wrażliwych, wspieranie organizacji kształcenia zawodowego w stawianiu czoła nowemu scenariuszowi po pandemii poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych, bardziej integracyjnych i trafnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz umożliwienie grupom szczególnie wrażliwym stawienia czoła wyzwaniom związanym z niedawnym i nagłym przejściem na nauczanie online i na odległość.

Talking Hands: Platforma internetowa do nauki języka migowego

Nr ref. projektu №: 2022-1-IT02-KA220-ADU-000088507

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://www.prismonline.eu/talking-hands/

Projekt „Talking Hands” ma na celu opracowanie otwartej, elastycznej platformy internetowej dla każdego, kto chciałby nauczyć się podstawowych elementów języka migowego. Pomimo istnienia wyspecjalizowanych szkół, które oferują lekcje języka migowego osobom zainteresowanym, brakuje materiałów do nauki dostępnych online, ponieważ większość z nich znajduje się w książkach, co nie jest łatwe, ponieważ trzeba widzieć znaki, które nauczyciel wykonuje ruchem, aby móc je zrozumieć. W związku z tym należy poprawić ofertę lekcji języków migowych, zwłaszcza dla dorosłych, którzy są rodziną lub przyjaciółmi osoby niesłyszącej i nie mogą sobie pozwolić na uczęszczanie na lekcje języka migowego w pełnym wymiarze godzin w ramach edukacji formalnej lub dla osób niesłyszących, które poszukują nieformalnych zasobów edukacyjnych. W związku z tym należy zauważyć, że nasza platforma nie będzie skierowana do tłumaczy ustnych lub innych ekspertów, którzy mają możliwość formalnego uczenia się.

GE4YOUTH: Edukacja globalna dla pracowników młodzieżowych

Nr ref. projektu №: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028632

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://ge4youth.eu/

Stworzenie specjalnych narzędzi szkoleniowych pozwalających pracownikom młodzieżowym na bezpośrednie, potencjalne zaangażowanie się w pracę z każdą młodą osobą (zwłaszcza z osobami zagrożonymi wykluczeniem ze względów społecznych lub ekonomicznych, a także z powodu niepełnosprawności poznawczej lub fizycznej) w sposób indywidualny i grupowy. Głównym celem jest zapobieganie marginalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem (zwłaszcza osób niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk imigracyjnych, Romów).

DIGITABILITY - Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększanie ich umiejętności i kompetencji cyfrowych w celu wsparcia systemu pracy zdalnej.

Nr ref. projektu №: 2022-1-IT01-KA220-VET-000087590

Program: Erasmus+

Strona projektu: http://www.digitability.eu/

Wizją projektu DIGITABILITY jest promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększanie ich umiejętności i kompetencji cyfrowych w celu wspierania systemu pracy zdalnej poprzez rozwój bardziej przyjaznego cyfrowo systemu edukacyjnego zarówno dla organizatorów szkoleń, jak i stażystów. Z tego punktu widzenia dostawcy VET oraz stowarzyszenia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zostaną wyposażone w przydatne narzędzia (kurs szkoleniowy, certyfikacja trenerów VET, otwarta platforma edukacyjna), aby skutecznie reagować na potrzeby swoich partnerów, a także zapewnią swoim trenerom lepszą wiedzę na temat prowadzenia szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

PRODIGY - Promowanie integracji osób niepełnosprawnych w reagowaniu kryzysowym w miejscu pracy

Nr ref. projektu №: 2022-1-PL01-KA220-VET-000087639

Program: Erasmus+

Strona projektu: http://www.prodigy-project.eu/

Ogólnym celem projektu PRO.D.I.G.Y, jest promowanie wykorzystania i przyjęcia rozwiązań AR / VR, aby pomóc osobom niepełnosprawnym, służbom ratowniczym i firmom w sytuacjach zagrożenia w miejscu pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Szkolenie w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych zaoferowałoby ludziom i firmom sposoby przygotowania się i ochrony podczas nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych w miejscu pracy.

ONAT4ALL

Nr ref. projektu №: 2021-1-FR01-KA220-VET-000034670

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://www.onat4all.eu/

ONAT4all ma na celu stworzenie odpowiedniego środowiska, które przyczyni się do ponownego pobudzenia łańcucha wartości w turystyce UE, zapewniając MŚP z branży turystycznej, turystyki przyrodniczej i przygodowej, a także aktywności na świeżym powietrzu, odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie radzenia sobie z dostępnością w celu przyciągnięcia turystów niepełnosprawnych jako ważnego segmentu rynku, na poziomie lokalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym.

MicroHub

Nr ref. projektu №: 2021-1-SK01-KA220-VET-000032999

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://microhub.erasmus.site/

Projekt MICROHUB ma na celu opracowanie innowacyjnych cyfrowych rozwiązań szkoleniowych w celu zwiększenia efektywności i konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w rynkach krajowych i unijnych.

ADILE- Accesible Distance Learning

Nr ref. projektu №: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033434

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://www.adileproject.eu/

Ogólnym celem projektu jest promowanie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną (PWD) poprzez promowanie dostępności narzędzi ICT do nauczania na odległość. ADILE chce również przyczynić się do usunięcia barier i przeszkód społecznych poprzez działania edukacyjne mające na celu promowanie edukacji obywatelskiej w duchu integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

ACCESS4All

Nr ref. projektu №: 2020-1-EL01-KA204-079196

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://access4allerasmuska2.eu/

ACCESS4All to projekt, który koncentruje się na osobach niepełnosprawnych i ich równym dostępie do wszystkich aspektów życia; głównym celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w konwencjonalnym dostępie do ich podstawowych praw człowieka, tak aby mogły mieć większe możliwości zatrudnienia, a także cieszyć się równym i aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym i społecznym. ACCESS4All wspiera, w zintegrowanym i holistycznym podejściu, budowanie potencjału kluczowych czynników dotyczących niepełnosprawności w społeczeństwie.

CULTUR’ACT

Nr ref. projektu №: 2020-1-BE01-KA227-ADU-082708

Program: Erasmus+

Strona projektu: http://culturact.eu/

Sztuka i kultura mogą zmienić życie ludzi, oferują możliwości budowania silniejszych więzi między grupami i jednostkami. Wykorzystanie kulturalnych i artystycznych procesów twórczych jako narzędzia integracji społecznej i zawodowej jest szczególnie istotne w czasach naznaczonych COVID-19 i jego konsekwencjami dla zdrowia, życia społecznego i gospodarczego.

W związku z tym projekt CULTUR’ACT ma na celu wzmocnienie pozycji osób dorosłych i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji (stażystów w środowiskach formalnych, nieformalnych i pozaformalnych, w tym kobiet i migrantów) za pomocą działań/procesów związanych ze sztuką i kulturą.

Smart Solutions for the Inclusion of Students with Disabilities in Higher Education - SSSDH-HE

Nr ref. projektu №: 2020-1-LV01-KA203-077455

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://sssd-he.liepu.lv/

SSSD-HE ma na celu budowanie integracyjnych systemów szkolnictwa wyższego, włączenie społeczne i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Projekt opracuje systemy usług cyfrowych technologii wspomagających i włączy je do procesów szkolnictwa wyższego. Będzie promować włączenie studentów niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego i zajmie się różnorodnością w edukacji poprzez promowanie integracji społecznej.

DIGIVETT4VIP - MISSING TILE (THE MISSING ELEMENT - A DIGITAL ASSISTANT FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE)

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://pzn.org.pl/brakujacy-element-cyfrowy-pomocnik-dla-niewidomych-i-slabowidzacych-digivett4vip/

Głównym celem tego włosko-polskiego projektu jest opracowanie przewodnika dla informatyków i innych specjalistów wspierających osoby z dysfunkcją wzroku pracujące zdalnie w zakresie efektywnego zdalnego wsparcia technicznego. Pomoc taka może być świadczona przez pracodawców, organizacje działające na rzecz osób niewidomych oraz inne zainteresowane osoby lub instytucje.
Wsparcie może być udzielane pracownikom, ale także szerzej – osobom, które korzystają ze sprzętu elektronicznego w domu w celach osobistych, np. do robienia zakupów, obsługi konta bankowego, kontaktów towarzyskich itp.
W ramach projektu odbywają się międzynarodowe spotkania partnerów (off-site lub online), a na zakończenie projektu w każdym kraju odbędzie się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu.

Interpretation of the Invisible Heritage - a program improving the competences in the field of non-formal education for the blind and visually impaired

Nr ref. projektu №: 2019-1-PL01-KA104-064545

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA104-064545

Działania mające na celu aktywizację osób niewidomych w edukacji pozaformalnej są popularnym trendem związanym z realizacją zadań dostępności kultury i obiektów użyteczności publicznej. Wykorzystując kulturę i jej odbiór jako bodziec zewnętrzny, zaangażowaliśmy osoby niewidome i niedowidzące w działania związane z interpretacją i dostępnością dziedzictwa kulturowego. Osoby te, pod okiem swoich mentorów, zdobywały nie tylko wiedzę historyczną, ale także przestrzenną na temat danego miejsca dziedzictwa kulturowego. Osoby te stały się następnie „przewodnikami” dla widzących odbiorców, aby pokazać im zupełnie inną perspektywę postrzegania dziedzictwa kulturowego. Program ten jest wciąż nową pozycją w ofercie edukacyjnej SWD, która jest w fazie testowania i udoskonalania, także konieczne jest poszerzanie wiedzy i poznawanie nowych narzędzi i metodologii w tej sferze. W ramach programu „Niewidzialne dziedzictwo…” odbędą się kursy językowe i szkolenia przygotowawcze, a także wyjazdy, tzw. job shadowing, które będą miały na celu obserwację pracy zagranicznych instytucji posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie w działaniu na rzecz aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących. Takie wyjazdy pozwolą nam podnieść jakość, wartość merytoryczną i wpłynąć na atrakcyjność przyszłych programów realizowanych przez SWD.

Ceramika - wspólne dziedzictwo Europy

Nr ref. projektu №: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072865

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-PL01-KA122-ADU-000072865

Realizacja tego projektu powinna zwiększyć kompetencje naszej organizacji w budowaniu programów edukacyjnych skoncentrowanych na kluczowej kompetencji WE: „Świadomość i ekspresja kulturalna”. Jako organizacja pozarządowa będziemy w stanie zbudować i zaproponować lokalnej społeczności okolic Pruszkowa nową jakość oferty edukacyjnej. Ofertę, która połączy zarówno praktykę, jak i teorię, aby upamiętnić lokalne dziedzictwo kulturowe – fabrykę Zakładu Porcelitu Stołowego Pruszków. Uczestnicy projektu zdobędą nową wiedzę dzięki różnorodnym prezentacjom multimedialnym oraz rozwiną swoje umiejętności podczas licznych warsztatów. Jako organizacja pozarządowa będziemy realizować nasz plan rozwoju i cele statutowe, takie jak edukacja, promocja kultury, upamiętnianie dziedzictwa, animacja mieszkańców i współpraca międzynarodowa.

Mold the world-Kształtowanie świata

Nr ref. projektu №: 2020-1-PL01-KA105-080932

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA105-080932

Projekt „Mold the world” pomaga niepełnosprawnej młodzieży tworzyć przez nich plany na przyszłość. Chcemy, aby młodzi ludzie uczestniczący w projekcie uświadomili sobie własne cele, marzenia i to, jak może wyglądać ich przyszłość. Chcemy, aby te marzenia miały duży wpływ na ich życie. Chcemy również pokazać osobom niepełnosprawnym, jak wyznaczać cele i do nich dążyć. Naszym głównym założeniem jest poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie odpowiednich działań na rzecz tolerancji i integracji. Dzięki pracy zespołowej uczestnicy nauczą się dzielić z innymi i rozmawiać o swoich marzeniach i pragnieniach. Uczestnicy będą mogli również rozwijać się manualnie i twórczo dzięki udziałowi w projekcie. A wszystko to dzięki warsztatom plastycznym. Poznają różne podstawowe techniki rzeźbiarskie i sami będą mogli wybrać, w jakiej technice chcą pracować i co chcieliby zaprezentować. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane podczas wystawy „Mój wymarzony świat, moja wymarzona Europa”. Nasz projekt będzie promował wartości osób niepełnosprawnych, dążył do ich rozwoju artystycznego oraz zwiększał poczucie własnej wartości. Jak każdy z nas, osoby niepełnosprawne chcą odnosić sukcesy i spełniać swoje marzenia. Uważamy, że ten projekt jest idealną okazją do zaspokojenia ich przyszłych potrzeb.

CERAMIC-ALLY Ceramika do celów treningu integracyjnego

Nr ref. projektu №: 2016-1-PL01-KA202-026455

Program: Erasmus+

Strona projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2016-1-PL01-KA202-026455

Projekt Ceramic-ally miał na celu nauczanie i uczenie się technik, w tym zdobienie ceramiki jako narzędzie szkolenia i integracji społecznej oraz jako działania prowadzące do integracyjnego środowiska edukacyjnego. Partnerstwo Ceramic-ally dotyczyło działań szkoleniowych dla obywateli spoza UE lub nowo przybyłych migrantów i osób ubiegających się o azyl, opracowało ścieżki szkoleniowe dla integracyjnego podejścia edukacyjnego w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Nauczyciele i pracownicy organizacji uczestniczących w tym projekcie na podstawie swoich wcześniejszych indywidualnych doświadczeń zidentyfikowali narzędzia i metody praktyk zawodowych. Podejścia te opierały się na uczeniu się opartym na pracy i tworzeniu namacalnych wspólnych wyników, materiałów szkoleniowych i narzędzi. Zaprojektowane produkty końcowe są łatwo dostępne dla trenerów i nauczycieli w innych krajach UE. Partnerzy wybrali ceramikę jako główny temat projektu w celu wymiany dobrych praktyk, ponieważ praca z gliną daje każdej osobie możliwość uczestniczenia w praktycznym procesie twórczym. rodzaj grupowego uczenia się był istotny dla nabywania umiejętności społecznych. Generował dobre samopoczucie dzięki łatwości dogadywania się z innymi. Umożliwiło to komunikację, a nawet mogło wykształcić poczucie obywatelstwa. Głównym celem było umożliwienie organizacjom partnerskim rozwoju i wzmocnienia sieci UE w zakresie nauczania i uczenia się rzemiosła ceramicznego, zwiększenie zdolności trenerów i personelu do pracy na poziomie międzynarodowym, dzielenie się i wymiana pomysłów, poszerzanie wiedzy na temat praktyk i metod rzemiosła ceramicznego oraz integracyjnych technik nauczania. Partnerstwo przyniosło również wymierne rezultaty, takie jak: film z realizacji kursu ceramicznego, e-book na temat warsztatów przeprowadzonych w każdym kraju partnerskim oraz wspólne tworzenie przedmiotów, które reprezentują kraj partnerski w idei uczestniczących grup docelowych. Przedmioty stworzone podczas warsztatów zostały sfilmowane i sfotografowane, aby stworzyć wirtualną wystawę na stronie internetowej projektu, która również dokumentowała odbiorców na temat tego, w jaki sposób praca z gliną może być wykorzystana jako środek integracji, aby dzielić się kulturą ludzi o różnym pochodzeniu. Partnerzy pochodzili z PL, EE, PT, MT, IT, a większość z nich zdobyła już doświadczenie w programie Erasmus +. Jeden partner był nowicjuszem, ale miał doświadczenie w konkretnej dziedzinie rzemiosła CERAMICZNEGO. Praca z ceramiką ma wartość uznaną historycznie na całym świecie: wielu migrantów przybywających do Europy zna to rzemiosło. Projekt podkreślał związek między rzemieślnikiem/artystą a jego/jej dziełami. Podkreślał prawdziwy sens „ręcznie robionych” produktów i wzmacniał rozwój zdolności twórczych, jednocześnie wspierając integrację społeczną. Naszym celem było stworzenie okazji do wymiany międzykulturowej, dzięki której można poznać i docenić wzajemne kultury mieszkańców i imigrantów.

hello